ІІ Міжнародна наукова конференція в Перемишлі

Вівторок, 11 Серпня 2020, 13:25

11-12 вересня в Перемишлі в Українському домі відбудеться ІІ Міжнародна наукова конференція “Українці та їхні сусіди впродовж століть: політика, економіка, релігія, культура і повсякденне життя” (“Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne”). Організатором виступає Українське історичне товариство у Польщі (Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce).

ПРОГРАМА:

Piątek, 11.09.2020  przyjazd uczestników

Sobota, 12.09, Sala teatralna, forma tradycyjna

9.00  Uroczyste otwarcie konferencji

9.10. Wręczenie medalu Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce „Сторож Пам’яті” Panu Szymonowi Modrzejewskiemu ze Stowarzyszenia „Magurycz”. Prezentacja działalności Stowarzyszenia „Magurycz”.

9.30- 9.45 Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie), доц. др Ольга Гайдай (Чорноморський національний університет ім. П. Могили, Миколаїв) Stosunki Rzeczypospolitej z Rosją w obliczu zagrożenia epidemiami dżumy na Prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1770-1792.  

9.45-10.00 Dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie) Українські військові емігранти на Підляшші у 20-30-х роках ХХ століття.

10.00-10.15 Dr Rafał Dydycz (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach) Prasa ukraińska na terenie Chełmszczyzny i Podlasia.

10.15-10.30 Dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku) Współistnienie ukraińsko-polskie w Polskim Rejonie Narodowym  sowieckiej Ukrainy, tzw. Marchlewszczyźnie Radzieckiej.

10.30-10.45 Prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański, Gdańsk) „Który Rusin, który Polak…” Zbrodnie na ukraińskiej ludności cywilnej w powiecie przemyskim zimą i wiosną 1945 r. (dotychczasowe ustalenia statystyczne).

10.45-11.00 Mgr Alina Bacic-Saliszewska (Akademia Pomorska w Słupsku) Powstanie i struktura organizacyjna sotni UPA „Udarnyk – 2” pod dowództwem Mychajła Dudy ps. „Hromenko”.

11.00-11.15 Dr Rostysław Kramar (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)  Losy i działalność członków warszawskiej grupy artystycznej „Spokij” po II wojnie światowej.

11.15-11.30 Dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze) „Informacja o pracy ludności ukraińskiej zamieszkałej na terenie woj. Zielonogórskiego” opracowana przez Egzekutywę KW PZPR w Zielonej Górze w 1955 r.

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.15 Dr Witold Bobryk (Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok) Rozbieżność stanowisk centralnych i wojewódzkich władz wyznaniowych wobec działalności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na Rzeszowszczyźnie. 

12.15-12.30 Dr Joanna Bobula (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) (Nie)świadomość dziedzictwa. Dorobek kultury teatralnej różnych narodów odziedziczonych przez Ukrainę. 

12.30-12.45 Dr inż. Hanna Hrehorowicz-Gaber (Politechnika Krakowska, Kraków) Problemy zachowania pozostałości dziedzictwa kulturowego kolonistów niemieckich na terenach Polski i Ukrainy.

12.45-13.00 Dr Olga Kich-Masłej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Narracje biograficzne Ukraińców wysiedlonych w akcji „Wisła” (wybrane doświadczenia).

13.00-13.15 Dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) Українське питання у післявоєнній Польщі  як індикатор розуміння складних суспільно-політичних викликів сучасності. 

13.15-13.30 Dr hab. Michał Jarnecki, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) Tendencje separatystyczne oraz irredentystyczne na Rusi Zakarpackiej w niepodległej już Ukrainie. 

13.30-13.45 Dr hab. Patrycja Treszczyńska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Czy w Polsce powstaje diaspora ukraińska? Kilka uwag antropologa. 

13.45-14.15 Dyskusja i zakończenie konferencji

14.30-15.30 Obiad

15.30 Zwiedzanie Przemyśla

 

Osoby i tematy referatów, które ze względu na pandemię nie mogą być prezentowane, a znajdą się w materiałach pokonferencyjnych:

Dr Johanna Jaschik (Universiti of Luxembourg) The Narrative of the OUN and Its Relevance for the All-Ukrainian Union Svoboda. 

Проф. др габ. Олександр Добржанський (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці) Встановлення української влади на Бкуковині в 1918 р. та ставлення до цього окремих етнічних груп краю.

Mgr Vlastimir Ondrak (Univerzita Karlova, Praha) Nasazeni vojáků Ukrajinské haličské armady proti mad’arským jednostkám na Slovensku roku 1919: Mýtus, nebo realita? 

Проф. др габ. Володимир Комар (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ)  Українці в прометеївському русі міжвоєнного періоду.

Мгр Микола Цап (часопис «Шветлосц» Нови Сад) Невідомий інтерв’ю владики Діонісія Няраді з нагоди його візиту до Філадельфії (США) 1926 року. 

Doc. dr hab. Michal Šmigel ( Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystryci) „Ked’ sa cez Karpaty utiekalo…” Pribeh utečeneckej vlny z Ukrajinu na Slovensko v roku 1944.

Проф. др габ. Юрій Макар, доц. др. Віталій Макар (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковичаб Чернівці) Питання української державності у діяльності Павла Юзика. 

Доц. др Вячеслав Ціватий (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ) Інституціональна діаспорологія та типологія «третьої хвилі»української еміграції до США і Канади: компаративні паралелі міграційного сьогодення (інтелектуальний і політико-дипломатичний дискурси.

Доц. др Владислав Струтинський (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці) Фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі» єднає кордони та країни. 

Доц. др Романа Мотиль (Інститут народознавства НАН України, Львів) Взаємовпливиетномистецьких традицій в димленній кераміці України та зарубіжжя.

Др Галина Івашків (Інститут народознавства НАН України, Львів) Кераміка Угерців: пластика декору та форми. 

Др Тетяна Файник (Інститут народознавства НАН України, Львів) Світлоглядні уявлення галичан про хвороби та народні методи їх лікування.

Др Артур Іжевський (Інститут народознавства НАНУ, Львів) Холера, холерики та інші пошесті та вади людства у галицькій сатирі др.пол.ХІХ-поч.ХХ ст. та народній культурі. 

Др Тетяна Куцир (Інститут народознавства НАН України, Львів) Лемківська вишивка: до питання історіографії. 

Др Світлана Ягело  (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів) Дослідження демонологічної прози на території Лемківщини.

Доц. др Віктор Атаманенко (Національний університет «Острозька академія», Острог) Маєтності польської шляхти на Волині в другій половині XVI – першій половині XVII. 

Доц. др Наталія Мисак (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів) Міжнаціональні відносини у системі середньої освіти Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Др Олена Козакевич (Інститут народознавства НАН України, Львів) Ліга Промислової Допомоги та її значення у розвитку промислів і ремесел Галичини в першій третині ХХ ст. 

Др Оксана Кузьменко (Інститут народознавства НАН України, Львів) Образ Симона Петлюри в українському фольклорі (до 100-річчя Варшавського договору). 

Dr Marek Kozubel (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa) Od pogardy do wyrazów uznania. Wizerunek ukraińskich sojuszników wojny polsko-sowieckiej 1920 r. we wspomnieniach oficerów Wojska Polskiego. 

Др Оксана Чікало (Інститут народознавства НАН України, Львів) Поляки, євреї, німці та росіяни у фольклорній рецепції українців (за народною прозою про події 30-40 років ХХ століття). 

Доц. др Галина Боднар (Львівський найіонвльний університет ім. І. Франка, Львів) Простір повсякдення Східної Галичини 1930-1940 – х років в усних свідченнях очевидців: крізь емоцій та образи про пережите. 

Др Марія Качмар (Інститут народознавства НАН України, Львів) Мотив надання допомоги в українських фольклорних наративах про Другу світову війну: міжетнічний контекст (на матеріалах Волинської, Івано-Франківської та Львівської областей). 

Др Марина Демедюк (Інститут народознавства НАН України, Львів) Образи сусідів в історіях особистого досвіду про події Другої світової війни  на Волинському Поліссі.

Др Галина Кравцова  (Інститут народознавства НАН України, Львів) ГУЛАГ як тюрма народів: спільні побут, праця та боротьба (на матеріалах, зафіксованих у Львівській області). 

Др Володимир Ковальчук (Інститут української археографії та джерелознавства ім. МС Грушевського НАН України, Київ) Втрати серед українців у найбільших «гарячих точках» польсько-українського протистояння (Галичина, 1944-1945 рр.) вплив «істребків». 

Проф. др габ. Янко Рамач, доц. др Даніела Марчокова (Универзитет в Новим Садзе) Газета „Peštbudinske vedomosti (1861-1867) про русинів Угорщини і Галичини та про словенско-русинські культурні, полтичні та національні взаємини. 

Мгр Анна Римар (Универзитет в Новим Садзе) Сакралізація простору в міфі батьківщини русинів Михайла Ковача. 

Мгр Велимір Паплацко (Радіо-телебачення Войводини) Відносини Русинів-Українців із сусідами на теренах колишньої Югославії. 

Доц. др. Валерій Власенко (Сумський державний університет) Міжвоєнна польська дипломатія й українська політична еміграція на Балканах (Болгарія, Румунія, Югославія). 

Проф. др габ. Алла Атаманенко (Національний університет «Острозька академія», Острог) Українська національна меншина в етнополітичних процесах в Словаччині. 

Dr hab. Arkadiusz Słabig, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku) Sytuacja Ukraińców na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-1989 w świetle dokumentów. 

Prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku) Śledztwa prowadzone przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie zbrodni popełnionych na ludności ukraińskiej na terenie obecnej Polski. 

Mgr Jakub Gorzeń (Akademia Pomorska w Słupsku) Współczesny wpływ rosyjskiej propagandy na społeczeństwo polskie w kontekście Ukrainy.

Проф. др габ. Володимир Сергійчук (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ) Організація українського самоврядування на теренах Закерзоння восени 1939 року.

Мгр Василь Дутка (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.) Життя та побут гуцулів села Татарів першої третини ХХ ст. в акварелях Кароля Коссака. 

Доц. др Вікторія Дутка (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв). Косівський килим, історія розвитку та сучасні форми побутування. 

Др Уляна Мовна (Інститут народознавства НАН України, Львів) Пасічницьки мотиви в обрядовому житті українців Надсяння.

Mgr Ruslana Kramar (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) Przekazanie części archiwum Ulany Krawczenko na przełomie lat 50.-60. XX w. z Przemyśla do Kijowa: przyczyny, realizacja, skutki. 

Мгр Маріанна Мовна (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника НАН України, Львів) Юліан Тарнович та його мандрівницькі путівники Лемківщиною. 

Mgr Kacper Jurkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku) Zarys strat i sytuacja ludności pod okupacją sowiecką na Kresach II Rzeczpospolitej w latach 1939-1941.

Доц. др Богдан Левик (Національний університет «Львівська політехніка», Львів) Ліквідація Вірменської католицької церкви у Львові 1946 р. НКВС-НКДБ СРСР.

Др Євген Луньо (Інститут народознавства НАНУ, Львів) Польська пацифікація 1930 р. у м. Яворів у відображенні й осмисленні народно-оповідної традиції.

Ks. dr Arkadiusz Trochanowski (Parafia Greckokatolicka w Wałczu)  Zagadnienie asymilacji ludności łemkowskiej przesiedlonej w ramach akcji „Wisła” na tereny obecnego powiatu trzcianiecko-czarnkowskiego. 

Др Людмила Булгакова (Інститут народознавства НАН України, Львів) Традиційний одяг українців, поляків й білорусів у зоні етнокультурного пограниччя.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

prof. dr hab. Roman Drozd – przewodniczący

dr hab. Bohdan Halczak – zastępca przewodniczącego

dr Witold Bobryk

dr Mariusz Humecki

Igor Horków – sekretarz

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący

Dr hab. Jarosław Syrnyk – zastępca przewodniczącego

Prof. dr hab. Rościsław Żerelik

Dr hab. Marek Melnyk

Dr hab. Roman Wysocki

Dr Grzegorz Kuprianowicz

 

Patronat medialny

Tygodnik „Nasze Słowo” (logo)

Поділитися:

Категорії : Новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*